Sexclub Jan Bik - sinds 1969

Bijna 40 jaar geleden had Jan Bik een boekenwinkel in Amsterdam. Ook ‘stoute blaadjes’, die tegenwoordig geen mens meer zouden opvallen. De etage boven de winkel werd niet gebruikt en zo verhuurde hij deze aan een mooie jongedame. Het begon echter op te vallen dat deze dame succesvol veel mannelijk bezoek had. Jan Bik herkende de erotische potentie van dit soort kamerverhuur en verhuurt sindsdien kamers aan mensen die samen een ‘erotisch avontuur’ willen.
Een rustige, gezellige sfeer en tevreden klanten bleek een succesformule. Zo was zijn eerste ‘rendez-vous adres’ gerealiseerd.

In de loop van de jaren kwamen er nieuwe vestigingen bij. Het totaal staat op dit moment op tien. De succesformule is door de jaren heen hetzelfde gebleven. Jan Bik huurt het pand, richt het in en verhuurt de kamers. Kamers waar klanten naar hartenlust in kunnen vrijen in Priv├ę Club Jan Bik. Klanten zijn dus inmiddels al meer dan 40 jaar welkom in het bedrijf.

De legalisering

In de eerste 30 jaar van haar bestaan was voor het bedrijf geen vergunning vereist, het zogenaamde gedoogbeleid. Pas na een wetswijziging in 2000 kwam de legalisering, iets waar Jan Bik al jaren voor pleitte. Sindsdien voldoen alle Jan Bik Clubs aan de wettelijke normen. Maar meer dan regels heeft de legalisatie helaas niet kunnen brengen. In plaats van een degelijk en consequent beleid wat de zekerheid en kwaliteit in de branche had kunnen verhogen, is sinds 2000 60% van de (zichtbare) branche failliet gegaan. Voornamelijk door gemeentelijke willekeur. Daar de overheid zich voornamelijk heeft gericht op de legale branche hebben illegale escortbureaus, hotelprostitutie en vrouwenhandel welig kunnen tieren. Die 60% vraag verdwijnt natuurlijk niet zo maar.

Helaas kan Jan Bik het met de Fiscus niet eens worden over de verhouding die hij heeft met de dames die hun diensten in zijn clubs aanbieden. De discussies en mogelijke rechtzaken die hij daarover moet voeren, kosten veel negatieve energie. Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen.

Club Jan Bik is niet langer lid van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER). Jan Bik is van mening dat de VER zich te angstig heeft opgesteld en onder druk van de Belastingdienst geen weerwoord heeft gegeven aan het opgelegde opting-in beleid. Sinds 2010 is Club Jan Bik lid geworden van vereniging Caraf, die (anders dan de VER), zowel de dames als de relaxbedrijven vertegenwoordigt. Deze heeft al enkele mijlpalen bereikt; waaronder dat Dames van Plezier doorbetaald worden bij ziekte. Dit is redelijk standaard bij de meeste beroepen in Nederland, maar in de erotisch branche is het uniek en daarom een grote vooruitgang.

De bedrijfsorganisatie

Vanuit een centraal punt in Amsterdam organiseert Jan Bik zijn bedrijf.
In eigen beheer wordt de website bijgehouden, worden advertenties geplaatst en worden de managers en het overige personeel voor de clubs aangenomen.

Met enige regelmaat bezoekt Jan Bik zijn vestigingen. De manager is de centrale figuur op een vestiging. Dames die hun diensten aan klanten van het bedrijf willen aanbieden, nemen contact op met de manager. Zij is wettelijk verplicht om hun identiteit te controleren en vast te stellen of ze in Nederland als zelfstandige mogen werken. Zo nodig neemt de manager contact op met uitvoerende diensten om na te gaan of haar beoordeling van die gegevens correct is. Er wordt niet gewerkt met tussenpersonen zodat er beter nagegaan kan worden of de dame niet tegen haar zin werkt. Bij duidelijke aanwijzingen van mensenhandel wordt de politie geïnformeerd. Bij vermoedens wijzen we de dame op de verschillende hulpinstanties. In de praktijk blijkt dat dames die tegen hun zin in werken snel door de mand vallen, door oplettende dames of klanten.

De manager geeft de dame informatie over de omgangsvormen in haar vestiging. Omgangsvormen bepalen de sfeer in de club. Het gaat om wederzijds respect, de vrijheid om keuzes te maken en het verzoek duidelijk tegenover elkaar te zijn. De manager ziet er in algemene zin op toe dat de aanwezigen zich correct gedragen. De manager ontvangt de (merendeels) mannelijke klanten. Al bij de ingang beoordeelt zij of zij een klant wil toelaten of weigeren. Dit ‘deurbeleid’ is vergelijkbaar met het beleid in een disco of bar. Indien er redenen zijn waarom de manager verwacht dat de klant problemen zal veroorzaken, weigert zij hem de toegang. Indien een klant wordt toegelaten, informeert de manager hem over de omgangsvormen in de club.

De klant wordt daarna begeleid naar de bar annex ontmoetingsruimte en kan daar verder zijn eigen weg vinden. Aan de bar kan hij consumpties bestellen. Het staat de aanwezigen uitdrukkelijk vrij om contacten met elkaar te leggen. Deze contacten kunnen verschillende vormen aannemen. Als er een ‘click’ is, kunnen gezellige ontmoetingen uitmonden in de wens tot een erotisch contact.

Erotische contacten vinden niet plaats in de bar annex ontmoetingsruimte. Daarvoor zijn er aparte kamers, die op basis van een half uur of een uur te huur zijn. De klant is degene die de kamer voor het door hem gewenste contact huurt bij de manager. Een contact kan echter net zo goed leiden tot een afspraak over een striptease of een bijzondere vorm van massage (Tantra o.i.d.). Ook daarvoor dient een kamer te worden gehuurd.

Wat de prijzen en betalingen betreft is er in alle clubs één systeem: aan de hand van vastgestelde prijzen betaalt de klant de kamerhuur en zijn baromzet rechtstreeks aan de manager of haar vervangster. Indien klanten een afspraak maken over een erotisch contact en áls daarbij sprake is van een onderlinge betaling dan worden afspraken over prijzen tussen de betrokken personen gemaakt en vindt de betaling ook uitsluitend tussen hen plaats. De managers spelen daarbij uitdrukkelijk geen rol, zij zijn ook niet verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken. Pas als het contact tussen klanten en/of dames leidt tot verstoring van de rust in de club of de vrijheid en veiligheid van de andere aanwezigen is de manager verplicht om maatregelen te nemen in het belang van de overige aanwezigen of hun eigendommen.

Klachtenprocedure

Jan Bik kan niet op elk moment in alle vestigingen aanwezig om controle uit te oefenen. Er is dus een mogelijkheid dat een klant van mening is dat zijn personeel een fout heeft gemaakt of dat hij door het personeel onterecht is behandeld. Die klant heeft de mogelijkheid om via info@janbik.nl contact op te nemen met de centrale leiding van het bedrijf. Hij vermeldt daarbij duidelijk zijn gegevens en beschrijft kort de klacht. (Vermeld altijd dat het om een klacht gaat dan pas treedt deze procedure in werking).

Jan Bik zal de klacht zo spoedig mogelijk, binnen 3 dagen, lezen en commentaar vragen aan de manager van de vestiging waar de klacht over gaat. Binnen 5 dagen ontvangen de klager en de manager per mail een antwoord op de klacht en indien daar aanleiding toe is een voorstel om de klacht te beëindigen.

Indien de klager niet met dit voorstel akkoord gaat, benoemt Jan Bik een externe deskundige en wordt de klager uitgenodigd dat ook te doen. Deze twee deskundigen overleggen om de zaak naar tevredenheid van beiden op te lossen. Indien de deskundigen er niet uit komen, benoemen zij een derde deskundige die een beslissende stem heeft. Tenzij één van de partijen het voorbehoud heeft gemaakt om zo nodig de burgerlijke rechter in te willen schakelen, bindt deze uitspraak beide partijen.
hoi